לוגו עורך דין פלילי נדב גרינוולד

היזק לרכוש במזיד – סגירת תיק מחוסר אשמה!

לקוח המשרד נחקר בחשד לביצוע עבירה של היזק לרכוש במזיד.

חוק העונשין קובע בסעיף 452 את עונשו של המזיק לרכוש במזיד :

"ההורס נכס או פוגע במזיד ושלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע עונש אחר."

לקוח המשרד נחקר בתחנת משטרת מגדל העמק בחשד לכך שבמהלך שנת 2017 גרם נזק לעציצים שהיו באותה העת בסמוך לביתה של המתלוננת.

האירוע האמור התרחש בשל ויכוח בין המתלוננת לבין הלקוח ובת זוגתו, מכרים ותיקים הגרים בסמיכות אחד לשנייה, שאירע כשלושה שבועות קודם לכן, בעניין שימוש במכונת הכביסה המשותפת אשר הוביל לתלונות הדדיות במשטרה. הלקוח נחקר במשטרה באמור בחשד להיזק לרכוש במזיד.

הלקוח פנה למשרדנו לראשונה, לאחר קרוב האירוע, בעקבות כך שהמתלוננת המשיכה להטריד את אותו ואת בת זוגו.

משרדנו פעל להוצאת צו מניעת הטרדה מאיימת. לאחר דיון ארוך בו פורטו נימוקינו לבקשה, ביהמ"ש קיבל את מלוא טענותינו והורה על מתן צו זמני למניעת הטרדה מאיימת כנגד המתלוננת.

מהו צו למניעת הטרדה מאיימת?

בהתאם לחוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001, סעיף 4(א)- מטרה צו מניעת הטרדה מאיימת קובע:

4. (א)  נוכח בית המשפט כי אדם נקט הטרדה מאיימת, רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(1) עד (4), ואם נוכח כי ההטרדה המאיימת נעשתה בנסיבות שבהן יש חשש לפגיעה ממשית בשלוות חייו של אדם אחר או להמשך פגיעה כאמור, רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו גם להימנע מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(5) ו-(6).

 (ב)  נוכח בית המשפט כי אדם התנהג או פגע באחר כאמור בפסקאות (1) או (2), רשאי הוא להורות לאותו אדם בצו להימנע

מעשות מעשה מן המעשים המפורטים בסעיף 5(א)(1) עד (6):

(1)   התנהגותו של האדם, לרבות התנהגות כאמור בסעיף קטן (א), נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לאדם אחר או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין;

(2)   סמוך לפני הגשת הבקשה פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.

(ג)   הוראות סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יחולו אם נוכח בית המשפט כי המעשה שבשלו מתבקש צו מניעת הטרדה מאיימת נעשה

בנסיבות שמהוות הגנה טובה במשפט פלילי או אזרחי בשל פגיעה בפרטיות, בהתאם להוראות סעיף 18(2)(ב) עד (ד) או (3) לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, או בנסיבות שמהוות פטור מאחריות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק האמור.

(ד)  אלה רשאים לבקש צו מניעת הטרדה מאיימת:

(1)   הנפגע או אדם מטעמו של הנפגע;

(2)   היועץ המשפטי לממשלה או נציגו;

(3)   תובע משטרתי;

תיק החקירה נסגר ע"י פקד ממשטרת מגדל העמק בעילה של "חוסר בראיות"

תיק פלילי יכול להיסגר באחת משלושת עילות הסגירה, כאשר לכל אחת מהן ישנה משמעות שונה:

  • סגירת תיק מחוסר בראיות – כלומר, אין די בראיות שנאספו על מנת לגבש תשתית ראייתית המספיקה להעמדה לדין.
  • נסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין – סגירת תיק פלילי מחוסר עניין לציבור.
  • חוסר אשמה – כלומר, לאחר איסוף הראיות ובחינת חומרי החקירה לא עולה כל חשד כי בוצעה עבירה פלילית.

במקרים בהם המשטרה מחליטה על סגירת התיק כנגד חשוד, מכל עילה אחת משלושת העילות המפורטות לעיל, המשטרה שולחת הן לחשוד/ה והן לנפגע/ת העבירה כלומר למתלונן/ת שהגיש/ה את התלונה, מכתב המודיע על סגירת התיק ואת הסיבה כלומר העילה להחלטה זו.

במקרים שבהם המשטרה החליטה על סגירת התיק בעילות של חוסר ראיות מספיקות או חוסר עניין לציבור, על אף העובדה כי תיק החקירה נסגר ללא הגשת כתב אישום, רישום התיק הסגור וסיבת הסגירה יתועדו ברישום משטרתי של החשוד.

לעומת זאת, היה והמשטרה החליטה על סגירת התיק בעילה של חוסר אשמה, יימחק רישומו של התיק מהרישום המשטרתי.

רישום פלילי מהווה לא אחת פגיעה קשה במגוון מישורים שונים בחייו של אדם ובעיקר ביכולתו להשתלב במעגל העבודה/התעסוקה בתחומים רבים ולפגוע קשות ביכולתו להתפרנס בכבוד.

על אף העובדה כי נאסר על כל אדם או גוף (ציבורי או פרטי) לדרוש מאדם אחר להמציא תדפיס של הרישום פלילי בעניינו, לכל צורך שהוא (מלבד אלו המפורטים בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים),  בפועל מעסיקים רבים דורשים זאת במסגרת ראיונות עבודה ו/או מצליחים לשים את ידיהם על גיליון הרישום הפלילי של המועמד.

הלקוח סירב להשלים עם עילת הסגירה אשר מותירה בו "אות קין", מטילה דופי ביושרו ועושה עמו עוול של ממש,  ופנה אל צוות המשרד עם נוספת לשם קבלת ייעוץ וסיוע משפטי.

צוות המשרד פעל לשם צילום חומרי החקירה ולאחר צילום חומר הראיות שנאספו, פנה צוות המשרד לתחנת משטרת מגדל העמק בבקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה ולסגירת התיק מ"חוסר אשמה" במטרה להביא למחיקתו של התיק מרישומי המשטרה.

בבקשה זו משרדנו טעם בין היתר את הדברים הבאים:

  • הכחשה גורפת של הלקוח שלנו למיוחס לו.
  • המתלוננת כלל לא זיהתה את הלקוח שלנו כמי שגרם נזק לעציצים, כלומר היא יצאה מנקודת הנחה, על פי תחושת בטן ותו לא, כי הלקוח שלנו הוא האשם בנזק מאחר ולטענתה אינה מסוכסכת עם אדם אחר.
  • הובהר כי מדובר במתלוננת סדרתית המרבה להגיד תלונות כנגד אחרים בטענות שונות ומגוונות.
  • חלוף הזמן בין הוויכוח לבין האירוע של גרימת הנזק לעציצים.
  • הפנייה להנחיות פרקליט המדינה בנודע לסגירת תיקים.

לאחר בחינת הבקשה הוחלט בתחנת משטרת מגדל העמק לקבל את מלוא הטענות אשר הועלו על ידינו בבקשה, והוחלט על סגירת התיק בעילה של "חוסר אשמה".

המשמעות של סגירת התיק ב"חוסר אשמה" הינה מחיקתו של התיק מהרישום המשטרתי של הלקוח ומחיקת הכתם על עברו שהיה בו כדי לפגוע  בעתידו.

מאמרים אחרונים
קבעו פגישה ראשונית