לוגו עורך דין פלילי נדב גרינוולד

גידול קנאביס – סגירת התיק הפלילי לאחר שימוע
עורך דין פלילי נדב גרינוולד

במסגרת חיפוש באמצעות צו חיפוש, שבוצע בביתה, נמצאה מעבדה לגידול קנאביס. הלקוחה ובן זוגה נלקחו לחקירה באזהרה בתחנת משטרת עירון ונחקרו בגין עבירות של גידול סם מסוכן, החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית וסחר בסמים.

קנאביס עדיין מוגדר כסם מסוכן על פי פקודת הסמים המסוכנים.

סעיף 6 לפקודת הסמים קובע איסור על גידול סם מסוכן:

"לא יגדל אדם סם מסוכן, לא ייצר אותו, לא יפיק אותו, לא יכין אותו ולא ימצה אותו מחומר אחר, אלא ברשיון מאת המנהל. העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרים וחמישה מן הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977".

בהתאם לחוק, העונש בגין עבירה זו של גידול קנאביס יכול להגיע עד ל-20 שנות מאסר.

סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים קובע איסור על יצוא, יבוא, מסחר והספקה של סם מסוכן:

"לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו, לא יקל על ייצואו או ייבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת ולא יספקנו בשום דרך בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם הותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה או ברשיון מאת המנהל".

בהתאם לסעיף 19 לפקודת הסמים המסוכנים הרי שמי שמבצע עבירה של ייבוא סם מסוכן, ייצוא סם מסוכן, סחר בסם מסוכן או הספקה של מסוכן עונשו יכול להגיע עד ל-20 שנות מאסר.

עם סיום החקירה שוחררו הלקוחה ובן זוגה לביתם.

מספר חודשים לאחר מכן הגיעה הלקוחה למשרדנו כאשר היא אוחזת בידה מכתב ידוע לחשוד בטרם הגשת כתב אישום.

מה זה מכתב יידוע לחשוד? 

סעיף 60א' לחוק הסדר הדין הפלילי קובע כך:

"(א) רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע תשלח לחשוד הודעה על כך לפי הכתובת הידועה לה, אלא אם כן החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות, לפי הענין, כי קיימת מניעה לכך.

(ב) בהודעה תצוין כתובתה של רשות התביעה שאליה ניתן לפנות בכתב לבירורים ולהצגת טיעונים.

(ג) נשלחה הודעה לפי סעיף זה בדואר רשום, רואים אותה כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור מסירה.

 (ד) חשוד רשאי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, לפנות בכתב לרשות התביעה כאמור בסעיף קטן (ב), בבקשה מנומקת, להימנע מהגשת כתב אישום, או מהגשת כתב אישום בעבירה פלונית; פרקליט המדינה, פרקליט המחוז, ראש יחידת התביעות או מי שהם הסמיכו לכך, לפי הענין, רשאים להאריך את המועד האמור…."

בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי, כאשר מדובר בעבירת פשע, עבירה שהעונש עליה הוא למעלה משלוש שנות מאסר, על רשות התביעה שאליה הגיע תיק החקירה לפנות בהודעה לחשוד ולהודיע לו על זכויותיו. בין היתר על זכותו של החשוד לקיים שימוע.

מהו שימוע פלילי?

בהתאם לאמור בסעיף 60 א' (ד) לחוק סדר הדין הפלילי, עם קבלת מכתב היידוע, יש באפשרות החשוד לפנות אל הגורם ששלח את הודעת היידוע בבקשה כי יערך לו שימוע פרונטאלי ו/או לפנות בבקשה מנומקת מדוע יש להימנע מהגשת כתב האישום בעניינו.

יובהר כי פרוצדורה של שימוע פלילי מתבצעת רק כאשר מדובר בעבירות פשע, קרי עבירות שהחוק קבע לצדן עונש של שלוש שנות מאסר ומעלה. 

הזכות למימוש זכות השימוע קמה מכוח פסיקה מנחה של בית המשפט העליון וכן הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. בהתאם להנחיה מספר 4.3001  –טיעון לפני הגשת כתב אישום פלילי: בסעיף 7 להנחיה, קיימת התייחסות למימוש זכות השימוע ובהכרה בצורך  להעביר חומר חקירה לחשוד לצורך קיום השימוע.

בהתאם למכתב היידוע לחשוד פנה משרדנו לשלוחת תביעות חדרה בבקשה לצלם את התיק לצורך היערכות להליך השימוע.

בהליך של שימוע פלילי קיימת חשיבות מכרעת לקבל את חומרי החקירה, המותרים על פי החוק, ולטעון לגופו של עניין בהתאם לראיות הנמצאות בתיק החקירה, לכן במקרה בו קיבלתם מכתב יידוע לחשוד חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין פלילי מנוסה שמכיר את הפרוצדורה ויודע כיצד לפעול.

המטרה בהליך של שימוע פלילי הוא שכנע את הגורם המטפל בתיק, יחידת התביעות של המשטרה או הפרקליטות להימנע מהגשת כתב אישום ובעצם להורות על סגירת תיק החקירה ולהביא לסיום ההליך הפלילי.

לאחר קבלת חומר החקירה, פנה צוות המשרד לתביעות חדרה בעיקרי טיעון מפורטים, בקשה מנומקת בהתאם לראיות שנאספו בתיק בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום. בין היתר, משרדנו טען את הטענות הבאות:

  • פגמים מהותיים בחיפוש שבוצע על ידי השוטרים – חיפוש לא חוקי, חיפוש בהעדר שני עדים, מניעת הסבר על הזכויות.
  • חקירה לא חוקית – תשאול לא חוקי במהלך החיפוש מבלי להסביר אודות הזכויות המגיעות לה.
  • פגמים בשרשרת סם.
  • פגמים בחוות דעת המומחה.

לאחר בחינת הבקשה, התקבלו מלוא טענותינו שהועלו על הכתב והוחלט שלא להגיש כתב אישום כנגד הלקוחה.

הנה כי כן, לפניכם דוגמא המבטאת את החשיבות המכרעת בהסתייעות בעורך דין פלילי. כל אדם אחר שאינו בעל הידע והכלים המשפטיים המצויים בידי צוות משרדנו, לא מודע להוראות החוק בעניינים שונים וכן למלוא זכויותיו.

במקרה דנן, משרדנו "תקף", בין היתר, את תוקף חוקיות החיפוש שבוצע בבית הלקוחה והביא לתוצאה המיוחלת- אי הגשת כתב אישום. 

מקרה זה רק מסביר את חשיבתו של קיום שימוע פלילי, לולא הלקוחה, פנתה למשרדנו, סביר להניח שהיה מוגש כנגדה כתב אישום לבית המשפט.

מאמרים אחרונים
קבעו פגישה ראשונית