לוגו עורך דין פלילי נדב גרינוולד

זיוף, התחזות לאדם אחר במטרה להונות והסגת גבול פלילית – אי הרשעה!

כנגד הלקוח הוגש כתב אישום על ידי שלוחת תביעות פתח תקווה בבי משפט השלום בפתח תקווה המייחס לו עבירות של זיוף, התחזות לאדם אחר במטרה להונות והסגת גבול פלילית.

על פי הנטען בכתב האישום הלקוח זייף שני כרטיסים של חברת "אינטל" אשר עליהם הדפיס, בחברת דפוס את שמו, תמונתו וסמל חברת אינטל. בתמורה לכרטיסים המזויפים שילם הלקוח כ-150 ₪.

במהלך 2018, הגיע הלקוח למשרדי חברת אינטל, המתין שעובד אחר פתח את הדלת ונכנס אחריו למשרדים שהכניסה אליהם מותרת לעובדים בלבד. במהלך שהותו באינטל, צילם את משרדי חברה ויצא. בסמוך לכך ניסה הלקוח להעביר כרטיס כניסה זמני אותו מצא במקום אך הכרטיס לא פתח את הדלת.

מאבטח שהיה במקום פנה אל הלקוח וביקש לברר את זהותו. הלקוח מסר למאבטח שם אחר ובהמשך הציג למאבטח את תעודת הזהות הנושאת את פרטיו הנכונים.

­­­­­­­­­מהו זיוף?

חוק העונשין בסעיף 418 קובע כך:

"המזייף מסמך, דינו – מאסר שנה; זייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו – מאסר שלוש שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים".

הלקוח הואשם ברישא של הסעיף, קרי בעבירה של זיוף מסמך שהעונש לצידה הינה שנת מאסר.

מהי התחזות לאדם אחר במטרה להונות?

חוק העונשין בסעיף 441 קובע:

"המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו – מאסר שלוש שנים; התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו – מאסר חמש שנים".

הלקוח הואשם ברישא של הסעיף, קרי בעבירה של בהתחזות לאדם אחר בכוונה להונות שהעונש לצידה הינו 3 שנות מאסר.

הסגת גבול פלילית מהי?

חוק העונשין קובע בסעיף 447 (א) כך:

"העושה אחת מאלה כדי להפחיד מחזיק בנכס, להעליבו, להקניטו או לעבור עבירה, דינו – מאסר שנתיים:

(1)   נכנס לנכס או על פניו;

(2)   לאחר שנכנס כדין לנכס נשאר שם שלא כדין."

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­הלקוח פנה אל משרדנו לאחר שהוגש כנגדו כתב האישום וביקש כי נייצג אותו בתיק.

צוות המשרד פנה במהירות אל יחידת התביעות הפלילית  בפתק תקווה לשם צילום מלוא חומרי החקירה טרם הדיון הראשון בעניינו של הלקוח.

לאחר בחינת חומר החקירה והראיות שנאספו בתיק, נוכח צוות המשרד כי קיימים בתיק  כשלים ראייתיים שיש בהם כדי להטות את הכף לטובתו של הלקוח באשר  לחלק מהעבירות שנטענו כנגדו.

לאור האמור, פנה צוות המשרד לתביעות פתח תקווה, המאשימה, בדרישה לקיים מפגש עם ראש השלוחה על מנת לנסות להגיע להבנות לצורך קידום התיק. בהתאם לכך התקיימה בפגישה במשרד המאשימה, יחידת התביעות המשטרתית בפתח תקווה.

לאחר הצגת כלל הכשלים הראייתיים השתכנעו ביחידת התביעות לתקן את כתב האישום באופן משמעותי, כאשר הוסרה מכתב האישום עבירת ההתחזות כאדם אחר במטרה להונות.

על אף התיקון המשמעותי בכתב האישום לא הגענו להסכמה לעניין העונש מאחר והתביעה המשטרתית עמדה על כך כי הלקוח  יורשע וכי יוטל  עליו עונש משמעותי של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.

במועד הדיון, הלקוח לקח אחריות על מעשיו, הודה בכתב האישום המתוקן וצוות המשרד ביקש להפנותו לשירות המבחן על מנת שיערך תסקיר לעונש בעניינו תוך בחינת שאלת הרשעתו בדין.

שירות מבחן למבוגרים – מהו?

שירות המבחן למבוגרים פועל מכוח חוק סדר הדין הפלילי ומהווה חלק ממערכת אכיפת החוק. שירות המבחן הינו מעין "זרועו הארוכה של בית המשפט" העוסק באבחון, פיקוח ושיקומם של עצורים/נאשמים המופנים אליו מטעם ביהמ"ש בתיקים פליליים.

קציני המבחן הפועלים בשירות המבחן הינם עובדים סוציאליים במקצועם והכשרתם. תפקידם לבחון כל מקרה לגופו ולתת את הערכתם, מחד את גורמי הסיכון שאותו אדם מהווה לחברה קרי האם הוא בעל מאפיינים עברייניים, מהו הסיכוי שיחזור על ביצוע העברה,  וכו' ומאידך לשקף לביהמ"ש את סיכויי השיקום ע"י סקירת נסיבות חייו של הנאשם, מה הוביל אותו לביצוע העבירה, להציע דרכי שיקום ולתת את דעתם לעניין העונש הראוי ובתיקי מעצר לתת את דעתם לעניין חלופות המעצר המוצעות.

העדר המלצה חיובית של שירות המבחן, מפחיתה את הסיכויים לשחרור ממעצר ולסיום ההליך מאי הרשעה. בית המשפט מייחס חשיבות לתסקירי שירות המבחן ומכן החשיבות של שיתוף הפעולה של הנאשם/ העצור עם גורם זה.

עם זאת, המלצת שירות המבחן כשמה כן היא- המלצה, מכאן שבית המשפט אינו כפוף לו, יש לו שיקול דעת עצמאי והוא פועל בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון והחוק בבואו לקבל החלטה לעניין שחרור  חשוד ממעצר, אי הרשעה והטלת עונשים שונים.

ביטול הרשעה – מהו?

הרציונל הוא כי כאשר בית המשפט קבע כי אדם אשם בביצוע העבירות המיוחסות לו בכתב האישום,  ברירת המחדל היא הרשעתו של אותו אדם בדין.

אולם, קיימים מיקרים בהם בית המשפט מחליט לחרוג מ"הכלל" ונתונה לו הסמכות לבחור לסיים את ההליך הפלילי בדרך של אי הרשעה/ביטול הרשעה/אשמה ללא הרשעה כלומר ביהמ"ש מוצא כי הנאשם אכן אשם במיוחס לו אך בוחר, בנסיבות חריגות ובהתאם לכללי הפסיקה, שלא להרשיע את הנאשם בדין.

במקרה של אי הרשעה, נעדר התיק מהרישום הפלילי של אותו נאשם.

חוק סדר הדין הפלילי סעיף 192א'- ביטול הרשעה, קובע כך :

"הרשיע בית המשפט את הנאשם, ולפני מתן גזר הדין ראה שיש מקום לתת לגביו צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור, ללא הרשעה, או לצוות כי הנאשם ייתן התחייבות להימנע מעבירה, כאמור בסעיף 72(ב) לחוק העונשין, בלא הרשעה, רשאי הוא לבטל את ההרשעה ולצוות כאמור".

יש לזכור כי אי הרשעה אין פרושה אי ענישה, כלומר החליט בית המשפט שלא להרשיע נאשם יכול הוא להטיל על נאשם עונשים שונים כגון  של"צ, צו מבחן, פיצוי לנפגע העבירה, התחייבות ועוד.

 כיצד ניתן לסיים הליך פלילי באי-הרשעה?

פסיקת בית משפט העליון יצרה את "הלכת תמר כתב" הדורשת בחינה של שני תנאים מצטברים על מנת להגיע לתוצאה של אי הרשעה:

  • תנאי ראשון –  יש להראות כי הרשעת הנאשם בדין יש בה כדי לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם. בתנאי זה בית המשפט לוקח בחשבון את הפגיעה בתעסוקתו של הנאשם, בדימויו העצמי ובדרך השיקום שעובד
  • תנאי שני – מדובר בסוג עבירות המאפשר לוותר, בנסיבות המקרה, על ההרשעה מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים. בית המשפט נותן משקל לחומרת העבירות, לנסיבות ביצוען ולפגיעה שקרתה בפועל עקב ביצוע העבירות.

לרוב אי הרשעה ניתנת לנאשמים שהל נעדרי עבר פלילי קודם אך קיימים מקרים חריגים בהם בית המשפט מחליט שלא להרשיע גם נאשמים בעלי עבר פלילי.

מה המשמעויות של אי הרשעה?

להרשעה פלילית יש השפעה ישירה במגוון תחומים שונים בחייו של אדם. הרשעה בפלילים יכולה לסגור בפניו דלתות רבות בין אם במציאת עבודה, קידום בעבודה, קבלת רישיון לעסוק במקצוע מסוים, כניסה למקומות הדורשים העדר עבר פלילי, הוצאת ויזה למדינות שונות, קבלת אזרחות ועוד.

ביטול הרשעה למעשה מונע את הותרת הכתם על עברו ועל עתידו של אותו אדם. למעשה אותו אדם יכול להצהיר כי הוא מעולם לא הורשע בבית משפט ובכך למעשה מקומות שונים אשר היו נסגרים בפניו עקב אותה ההרשעה נותרים פתוחים.

מכאן החשיבות המכרעת בקבלת ייעוץ וייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי הבקיא בתחום כבר במועד קבלת כתב האישום. עורך הדין, לו הידע, הניסיון והכלים, ינחה את הלקוח ויפעל להגדלת סיכויי ההצלחה של סיום ההליך ללא הרשעה.

חזרה ללקוח שלנו – שירות המבחן בא בהמלצה חיובית לגביו והמליץ לסיים את ההליך באי הרשעה והטלת עבודות של"צ.

לאחר שבית המשפט  שמע את טיעוני שני הצדדים בחר בית המשפט השלום בפתח תקווה, כבוד השופטת אליאנא דניאלי, לאמץ את טיעוני ההגנה במלואם.

בית המשפט קבע – הלקוח לא יורשע

על הלקוח הוטל יחד עם ביטול הרשעתו גם צו מבחן ותוכנית של"צ בהיקף של 140 שעות. המשמעות היא שבכל התקופה על הנאשם להיות בקשר טיפולי רציף עם שירות המבחן ולקחת חלק בכל הליך טיפולי שיידרש.

לאחר מספר חודשים, ביקש שירות המבחן להפקיע את צווי המבחן והשל"צ בשל אי התייצבות הלקוח לביצועם וניתוק הקשר עמו.

הלקוח פנה פעם נוספת למשרדנו לשם סיוע באמור. נערך דיון בבקשת ההפקעה ומשרדנו הצליח לשכנע את ביהמ"ש כי ההיעדרות נבעה מטעמים רפואיים. לאור האמור ביהמ"ש הורה על הארכת צו המבחן לשנה.

מאמרים אחרונים
קבעו פגישה ראשונית